top icon umformschmierstoffe raziol zibulla sohn gmbh iserlohn komplett schmal 4

Infoteka

 

Informacja „Wolne od olejów silikonowych”

Firma Zibulla & Sohn GmbH potwierdza, że we żadnych recepturach środków smarowych nie znajduje zastosowania jako składnik formuły olej silikonowy.


Informacje o stosowanych chlorowanych parafinach

Firma Raziol Zibulla & Sohn GmbH potwierdza, że we wszystkich swych recepturach środków smarowych z chlorowanymi parafinami zastosowanie znajdują tylko chlorowane parafiny z długością łańcucha > C14. Zawierając chlor środki smarowe Raziol odpowiadają tym samym Dyrektywie 2002/45/WE („Zakaz stosowania krótkołańcuchowych chlorowanych parafin C10 – C13”)


Informacje na temat REACH

UE wprowadziła w postaci rozporządzenia REACH jednolity system rejestrowania („Registration”), oceny („Evaluation”), dopuszczania („Authorisation”) i ograniczenia („Restriction”) substancji chemicznych („Chemicals”) – w skrócie zwany REACH. Celem tego rozporządzenia jest osiągnięcie jak najlepszej ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego.


Informacje na temat transportu i składowania w różnych warunkach klimatycznych

Środki smarowe do obróbki plastycznej są bardzo kompleksowymi mieszankami medium nośnego i wielu dodatków. Nie są one opracowane do stosowania w znacznie różniących się temperaturach. Nie są one opracowane do stosowania w znacznie różniących się temperaturach. Dlatego wymagają one szczególnej uwagi przy transporcie i składowaniu.


Informacje na temat pielęgnacji emulsji

Mieszalne z wodą środki do obróbki metali podlegają podczas zastosowaniu bardzo dużym obciążeniom. Aby osiągnąć wysokie bezpieczeństwo procesowe, emulsje i dyspersje należy regularnie sprawdzać. Należy przestrzegać odpowiednich warunków magazynowania koncentratów oraz właściwego sporządzania emulsji roboczych.


Informacje na temat rozporządzenia o rozpuszczalnikach

31. rozporządzenie BIMschV (31. rozporządzenie o wprowadzeniu w życie Federalnej Ustawy o Ochronie przed Imisjami) obowiązuje od 25. sierpnia 2001 roku, wdraża Dyrektywę UE w sprawie rozpuszczalników (1999/13/WE) do niemieckiego prawa i musi być wprowadzona do roku 2007. Stawia ona wymagania w sprawie zmniejszenia emisji lotnych organicznych rozpuszczalników zarówno w zakładach przemysłowych, jak i warsztatach rzemieślniczych. Dotyczy ona przy tym określonych instalacji, w których uwalniane są w znaczących ilościach lotne związki organiczne. Rozporządzenie wskazuje dla określonych branż i czynności maksymalne ilości stosowanych rozpuszczalników.


Informacje dotyczące RoHS 2

Objaśnienie dotyczące „RoHS 2” (dyrektywa 2011/65/UE lub rozporządzenie dotyczące materiałów elektrycznych)