header raziol unternehmen

Ogólne Warunki Handlowe

 

RAZIOL Zibulla & Sohn GmbH

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe w wersji PDF można pobrać  TUTAJ.

 

§ 1 - Zakres obowiązywania, informacje ogólne

Ogólne Warunki Handlowe w wersji PDF można pobrać  TUTAJ.
1. Niniejsze warunki dostaw i płatności obowiązują dla wszystkich naszych dostaw i świadczeń wobec przedsiębiorstw w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego.
2. Inne warunki handlowe oraz ustalenia są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez nas pisemnie uznane. Nie stają się one częścią umowy za sprawą naszej milczącej zgody lub wykonanej przez nas dostawy.
3. Warunki obowiązują w odniesieniu do bieżących i przyszłych stosunków handlowych.
4. Materiały, mieszaniny i wyroby podlegające ustawie o środkach chemicznych są wydawane tylko handlowcom, profesjonalnym użytkownikom praz instytucjom badawczym oraz edukacyjnym (rozporządzenie o ograniczeniach we wprowadzaniu na rynek substancji chemicznych ChemVerbotsV). Także nasi partnerzy umowni są zobowiązani do przestrzegania wymogów tego rozporządzenia, szczególnie w odniesieniu do wydawania dostarczonych przez nas materiałów, mieszanin i wyrobów.

 

§ 2 - Oferta, dokumenty oferty, zawarcie umowy

1. Nasze oferty są wiążące, jeśli zostaną przez nas przekazane pisemnie i bez zastrzeżeń.
2. Zamówienia przyjmujemy w ciągu 4 tygodni od wpłynięcia zamówienia, przy czym treść zamówień staje się wiążąca, gdy zostanie przez nas pisemnie potwierdzona lub jeśli wywiążemy się z nich przez wydanie towaru.
3. Jesteśmy zobowiązani do utrzymywania zapasów na poczet zamówień na żądanie tylko wtedy, gdy się do tego zobowiązaliśmy pisemnie. Przy uzgodnieniu dostaw na żądanie podane ilości muszą zostać odebrane w ciągu roku od zawarcia umowy. W przeciwnym wypadku jesteśmy upoważnienie do wezwania partnera umowy z wyznaczeniem 4-tygodniowego okresu do zażądania towaru w po bezskutecznym upływie tego okresu do odstąpienia od umowy i żądania ustalonej zapłaty z potrąceniem zaoszczędzonych nakładów.
4. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie wobec zdjęć, rysunków, kalkulacji i innych dokumentów. Nie mogą one być udostępniane osobom trzecim. Dotyczy to w szczególności dokumentów określanych jako „poufne”. Przed przekazaniem ich osobom trzecim zleceniodawca musi uzyskać naszą jednoznaczną, pisemną zgodę.


§ 3 - Płatność, ceny, potrącenia

1. Nasze ceny obowiązują z zakładu i bez opakowania. Do cen doliczamy aktualnie obowiązujący podatek VAT. W przypadku zmiany współczynników kosztowych istotnych dla ustalania cen (materiał do produkcji, energia, materiały eksploatacyjne, płace i wynagrodzenia, itd.) w okresie od zawarcia umowy do przewidzianego w umowie terminu dostawy lub odbioru, jesteśmy w ramach kompensacji tego wzrostu kosztów uprawnieni do zażądania od partnera umowy uzgodnienia nowych cen przez zmianę oferowanych lub potwierdzonych cen. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy. W przypadku zmniejszenia się współczynników kosztowych wymienionych w zdaniu 1 partner umowy może odpowiednio skorzystać z tej regulacji i zażądać uzgodnienia odpowiedniego obniżenia ceny a w przypadku braku porozumienia do odstąpienia od umowy. Istotna w rozumieniu zdania 2 zmiana współczynników kosztowych ma miejsce, jeśli między zawarciem umowy a dniem dostawy lub odbioru różnica kosztów wyniesie powyżej 10%.
2. Jeśli nie zostanie zawarte porozumienie odnośnie ceny, rozliczenie nastąpi po cenie obowiązującej w dniu dostawy.
3. Jeśli w naszej gestii jest także ustawienie lub montaż i nie poczyniono innych ustaleń, to parter umowny oprócz ustalonego wynagrodzenia ponosi także wszystkie niezbędne koszty dodatkowe, m.in. koszty podróży, koszty transportu narzędzi ręcznych i bagażu osobistego oraz diety.
4. Jeśli nie ustalono inaczej, cena zakupu jest płatna bez potrąceń w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
5. Skonto wymaga osobnego pisemnego porozumienia.
6. W przypadku zwłoki w płatności przysługuje nam roszczenie o zapłatę kwoty ryczałtowej w wysokości 40 euro. Dotyczy to także sytuacji, w której żądanie zapłaty kwoty ryczałtowej związanej ze zwłoką dotyczy płatności częściowej lub innej płatności ratalnej. Ponadto w przypadku zwłoki w płatności jesteśmy upoważnieni do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości płaconych przez nas kosztów kredytu, ale nie mniej niż 9 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej, przy czym nie wyklucza to dochodzenia dalszych szkód. Wymieniona w zdaniu 1 kwota ryczałtowa będzie zaliczona na poczet szkody związanej ze zwłoką, jeśli szkoda ta jest uzasadniona w kosztach ścigania prawnego.
7. Dochodzenie prawa wstrzymania się od świadczenia ze względu na wcześniejsze lub inne transakcje bieżących stosunków handlowych jest wykluczone; kompensacja z roszczeniami wzajemnymi jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy są one bezsporne i prawomocnie stwierdzone.

 

§ 4 – Czas dostawy, terminy, okresy

1. Terminy i czasy dostawy są wiążące tylko wtedy, gdy zostały przez nas zaoferowane lub pisemnie potwierdzone. Dotyczy to także terminów wywołań. Warunkiem dotrzymania terminów jest terminowe wypełnienie ew. zobowiązań ciążących na zleceniodawcy, w przeciwnym wypadku ustalone terminy zostaną odpowiednio przesunięte.
2. W przypadku naszej zwłoki w wykonaniu świadczenia, szkody partnera związane ze zwłoka są ograniczone do typowych, przewidywalnych szkód. W szczególności nie zwracamy utraconych zysków ani kosztów zatrzymania produkcji.
3. Jeśli wysyłka lub dostarczenie zostaną na życzenie partnera umowy opóźnione o ponad jeden miesiąc od zgłoszenia gotowości do wysyłki, za każdy rozpoczęty miesiąc magazynowania będziemy naliczać opłatę w wysokości 0,5% ceny przedmiotu dostawy lecz nie więcej niż 5%, chyba że będziemy w stanie udokumentować wyższe koszty magazynowania. Parter umowy może udokumentować, że koszty magazynowania w ogóle nie powstały lub są znacznie niższe niż ryczałtowa opłata.
4. Strajki lub nieprzewidywalne, nadzwyczajne wydarzenia jak działania władzy publicznej, zakłócenia komunikacyjne i inne zdarzenia, na które nie mamy wpływu i za które nie odpowiadamy, zwalniają nas z obowiązku dokonania dostawy na czas ich trwania lub całkowicie, jeśli uniemożliwiają one realizację dostaw.

 

§ 5 – Przejście ryzyka

1. Jeśli nie ustalono inaczej, obowiązuje dostawa z zakładu. Wysyłka odbywa się na rachunek i ryzyko zleceniodawcy. Na życzenie zleceniodawcy dostawa może zostać ubezpieczona na czas transportu. Związane z tym koszty ponosi zleceniodawca.
2. Jeśli przewidziany jest odbiór, jest on miarodajny dla przejścia ryzyka. Musi być on przeprowadzony niezwłocznie w terminie odbioru lub ew. po zgłoszeniu przez nas gotowości odbioru. W przypadku zwłoki w odbiorze z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na zleceniodawcę z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru.
3. Jeśli obligatoryjne przepisy rozporządzenia o opakowaniach lub inne regulacje ustawowe nie stanowią inaczej, przy pozostałych dostawach będą doliczane koszty opakowań/pojemników niezbędnych do realizacji wysyłki a opakowania te nie będą przez nas ani odbierane ani zaliczane na dobro odbiorcy.

 

§ 6 – Reklamacja, gwarancja, zakres odpowiedzialności


1. Zobowiązania wg §§ 377, 381 ust. II KSH obowiązują z zastrzeżeniem, że zleceniodawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia wszystkich możliwych do zauważenia wad, braków i niewłaściwych dostaw w ciągu 5 dni roboczych od dostawy a w każdym razie przed obróbką lub zabudowaniem. Szkody powstałe w transporcie należy zgłaszać sprzedającemu niezwłocznie w formie pisemnej. W przypadku dostaw koleją, pojazdami przedsiębiorstw lokalnego i dalekobieżnego transportu towarowego oraz wykonywanych przez innych przewoźników zleceniodawca załatwia wszelkie formalności z przewoźnikiem. Zwykłe zwyczaje i straty nie mogą być przedmiotem reklamacji.
2. W przypadku terminowej, uprawnionej reklamacji wadliwego towaru w rozumieniu § 434 niemieckiego kodeksu cywilnego zleceniodawcy przysługują ustawowe prawa gwarancyjne z wyłączeniem roszczeń odszkodowawczych. Porozumienia dotyczące właściwości towaru należy jednoznacznie jako takie oznaczyć. Powołanie się na normę DIN zawiera zasadniczo bliższe oznaczenie towaru i nie stanowi zapewnienia z naszej strony, chyba że takie zapewnienie zostanie jednoznacznie uzgodnione.
3. Gwarancja nie dotyczy naturalnego zużycia lub szkód, które wystąpią po przejściu ryzyka wskutek błędnego lub niedbałego obchodzenia się, nadmiernego obciążenia, zastosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego podłoża budowlanego lub szczególnych wpływów zewnętrznych. Jeśli partner umowy lub osoby trzecie przeprowadzą w sposób niewłaściwy zmiany, prace instalacyjne lub naprawy, gwarancja nie obejmuje tych prac oraz ich skutków. Jeśli pojawią się oznaki wyżej opisanych okoliczności, w szczególności nieprofesjonalnych ingerencji, partner umowny jest zobowiązany do udowodnienia, że nie miały one żadnego wpływu na reklamowaną dostawę. Mamy prawo przedstawić dowody przeciwne.
4. Dalszym warunkiem dochodzenia roszczeń gwarancyjnych przez partnera umowy jest przestrzeganie przez niego przepisanej częstotliwości prac konserwacyjnych, fachowe i odpowiednie przeprowadzanie konserwacji i dokumentowanie tego. Ponadto partnerowi umownemu przysługują uprawnienia gwarancyjne odnoście wytrzymałości powłok, połączeń i orurowania a także agregatów pobocznych tylko pod warunkiem, że przy zamówieniu partner podał nam pisemnie bez wezwania skład stosowanych mediów, ich sposoby reakcji oraz temperaturę a także warunki eksploatacji.
5. Roszczenia gwarancyjne partnera umowy przedawniają się po roku od dostawy rzeczy lub odbioru przedmiotu. Odbiorem jest także odbiór dokonany na zasadzie § 5 ust. 2. Okres ten nie obowiązuje, jeśli ustawa nie dopuszcza skrócenia okresów wymienionych w §§ 438, 634 a niemieckiego kodeksu cywilnego.
6. Nasz obowiązek odszkodowawczy jest ograniczony do przewidywalnej szkody.
7. Odpowiedzialność zleceniobiorcy na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.
8. Kary umowne nie są przez nas uznawane.
9. Zleceniobiorca odpowiada za szkody w ramach określonej umową gwarancji - oprócz szkód związanych z naruszeniem życia, ciała i zdrowia - tylko przy działaniu umyślnym lub rażącym niedbalstwie, w tym działaniu umyślnym i rażącym niedbalstwie swoich przedstawicieli i pomocników, jeśli w dalszej części nie ustalono inaczej. Odpowiedzialność za zwykłe lub nieznaczne niedbalstwo jest wykluczona, jeśli nie chodzi przy tym o naruszenie istotnego zobowiązania umownego w rozumieniu orzecznictwa niemieckiego trybunału federalnego. Jeśli wymienione wyżej wykluczenie nie obowiązuje ze względu na naruszenie istotnego zobowiązania umownego, zleceniobiorca odpowiada tylko za typowe dla danej umowy, przewidywalne szkody. Dalsze roszczenia zleceniodawcy są wykluczone. Opisane wyżej ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności nie obowiązują przy naruszeniu przedumownych zobowiązań do informacji i wyjaśnień.


§ 7 – Zastrzeżenia własności

1. Do chwili zapłaty ceny zakupu oraz uregulowania wszystkich roszczeń występujących na podstawie stosunków handlowych oraz powstających w związku z przedmiotem kupna dostarczony towar pozostaje naszą własnością jako towar objęty zastrzeżeniem. Uwzględnienie poszczególnych roszczeń w bieżącym rachunku lub utworzenie salda i jego uznanie nie znoszą zastrzeżenia własności. Jeśli w związku z zapłatą ceny zakupu przez zleceniodawcę powstanie z naszej strony odpowiedzialności wekslowa, zastrzeżenie własności nie wygasa przed wykupem weksla przez zleceniodawcę jako trasata. W przypadku zwłoki w płatności dokonywanych przez zleceniodawcę jesteśmy uprawnieni do odbioru towaru po upomnieniu a zleceniodawca jest zobowiązany do jego wydania.
2. Jeśli towar objęty zastrzeżeniem zostanie przetworzony przez zleceniodawcę na rzecz ruchomą, przetworzenie odbywa się na naszą rzecz bez żadnych wynikających z tego zobowiązań dla nas; nowa rzecz staje się naszą własnością. W przypadku przetworzenia razem z towarem nie należącym do nas, nabywamy prawo współwłasności nowej rzeczy w zakresie odpowiadającym stosunkowi wartości towaru zastrzeżonego do innego towaru w chwili przetworzenia. W przypadku, gdy towar objęty zastrzeżeniem zostanie połączony, zmieszany lub wymieszany z towarem nie należącym do nas na podstawie §§ 947 i 948 niemieckiego kodeksu cywilnego, stajemy się współwłaścicielem zgodnie z przepisami ustawy. Jeśli zleceniodawca wskutek połączenia, zmieszania lub wymieszania napędzie prawo wyłącznej własności, już teraz przenosi na nas współwłasność w zakresie odpowiadającym stosunkowi wartości towaru zastrzeżonego do innego towaru w chwili połączenia, zmieszania lub wymieszania. W takim przypadku zleceniodawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przechowania rzeczy będącej naszą własności lub współwłasnością, która w myśl poniższych postanowień także jest towarem zastrzeżonym.
3. Jeśli towar zastrzeżony zostanie zbyty, osobno lub z towarem należącym do nas, zleceniodawca już teraz ceduje na nas roszczenia wynikające ze zbycia towaru w wysokości odpowiadającej wartości towaru zastrzeżonego ze wszystkimi prawami i pierwszeństwem przed innymi; niniejszym przyjmujemy niniejszą cesję. Wartość towaru zastrzeżonego do kwota wykazana na naszej fakturze plus 10% narzutu zabezpieczającego, który jednakże nie zostanie wliczony, jeśli stoją naprzeciw temu prawa osób trzecich. Jeśli zbywany towar zastrzeżony jest naszą współwłasnością, cesja roszczeń dotyczy kwoty odpowiadającej wartości naszego udziału we współwłasności. Ust. 1 zdanie 2 stosuje się odpowiednio dla przedłużonego zastrzeżenia własności; cesja z góry na podstawie § 3 ust. 1 i 3 dotyczy także roszczenia salda.
4. Jeśli towar zastrzeżony zostanie zabudowany przez zleceniodawcę jako istotny składnik działki osoby trzeciej, zleceniodawca już teraz ceduje na nas roszczenia wobec osoby trzeciej lub każdego, kogo może to dotyczyć, związane z wynagrodzeniem w wysokości wartości towaru zastrzeżonego ze wszystkimi prawami pobocznymi, w tym prawa utworzenia hipoteki zabezpieczającej z pierwszeństwem przed innymi. Niniejszym przyjmujemy tę cesję.

Ust. 3 zdanie 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. Jeśli towar zastrzeżony zostanie zabudowany przez zleceniodawcę jako istotny składnik działki zleceniodawcy, zleceniodawca już teraz ceduje na nas roszczenia związane z gospodarczym zbyciem działki lub praw do działki w wysokości wartości towaru zastrzeżonego ze wszystkimi prawami pobocznymi, w tym prawa utworzenia hipoteki zabezpieczającej z pierwszeństwem przed innymi; niniejszym przyjmujemy tę cesję. Ust. 3 zdanie 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
6. Zleceniodawca jest uprawniony i upoważniony do dalszego zbycia, zastosowania lub zabudowania towaru zastrzeżonego tylko w ramach zwykłej, właściwej działalności oraz tylko z zastrzeżeniem, że roszczenia w rozumieniu ust. 3, 4 i 5 rzeczywiście zostaną na nas przeniesione. Zleceniodawca nie jest upoważniony do innego dysponowania towarem zastrzeżonym, w tym do zastawiania go lub przewłaszczenia w ramach zabezpieczenia.
7. Z zastrzeżeniem prawa cofnięcia upoważniamy zleceniodawcę do pobierania roszczeń scedowanych na podstawie ust. 3, 4 i 5. Nie będziemy korzystać z naszego prawa ściągania należności dopóki zleceniodawca będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań płatniczych, także wobec osób trzecich. Na nasze żądanie zleceniodawca jest zobowiązany do podania dłużników scedowanego roszczenia i powiadomić ich o cesji; mamy prawo sami powiadomić dłużników o cesji.
8. Jeśli wartość ustanowionych na naszą rzecz zabezpieczeń przekroczy wartość naszych roszczeń o łącznie więcej niż 20%, na żądanie zleceniodawcy jesteśmy zobowiązani do zwolnienia zabezpieczeń wg naszego wyboru. Zleceniodawca musi nas niezwłocznie zawiadomić o zajęciu lub ograniczeniu naszych praw przez osoby trzecie.
9. Gdy zleceniodawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych lub została złożony wniosek o upadłość wobec majątku zleceniodawcy, zleceniodawca musi po wezwaniu wydać towar zastrzeżony. Jednakże możemy żądać wydania na podstawie zastrzeżenia własności tylko po naszym odstąpieniu od umowy. Zleceniodawca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania nas o działaniach egzekucyjnych osób trzecich ingerujących w towar zastrzeżony lub przeniesione roszczenia przekazując jednocześnie dokumenty niezbędne do złożenia sprzeciwu.
10. W razie niewypłacalności, złożenia wniosku i otwarcia postępowania upadłościowego oraz wdrożenia postępowania do złożenia zapewnienia w miejsce przysięgi wygasa prawo do dalszego zbycia, wykorzystania lub zabudowy zastrzeżonego towaru oraz upoważnienie do ściągania scedowanych roszczeń; przy proteście czeku lub weksla także wygasa upoważnienie do pobrania.

 

§ 8 – Właściwość sądowa

1.  Jeśli występują przesłanki do ustalenia właściwości sądowej na podstawie § 38 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego, sądem rozstrzygającym wszelkie roszczenia stron umowy jest sąd właściwy miejscowo dla naszej siedziby; mamy jednakże prawo zaskarżyć zleceniodawcę w miejscu jego zamieszkania.
2. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).


§ 9 – Ochrona danych

Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie w formie elektronicznej niezbędnych danych w ramach realizacji umowy i rozliczenia (§§ 4, 4 a RODO). Faktura (list przewozowy) stanowi jednocześnie powiadomienie w rozumieniu § 33 niemieckiej ustawy o ochronie danych.